Το HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ή η κινεζική δοκιμασία επάρκειας είναι μια διεθνής τυποποιημένη εξέταση που εξετάζει και βαθμολογεί την επάρκεια της κινεζικής γλώσσας. Αξιολογεί τις ικανότητες μη κινέζικων κινέζων ομιλητών στη χρήση της κινεζικής γλώσσας στην καθημερινή, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή. Η δοκιμή HSK αναπτύχθηκε το 1984 και η πρώτη δοκιμή HSK πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό το 1991. Έκτοτε, τα κινεζικά κέντρα δοκιμών έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις εγχώριες και ξένες εκτάσεις.Η δοκιμή HSK άρχισε να σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Γλωσσών του Πεκίνου στο Πανεπιστήμιο Γλώσσας και Πολιτισμού του Πεκίνου (BLCU). Τον Μάρτιο του 2010, εισήχθη το νέο τεστ HSK. Το νέο τεστ HSK ξεκίνησε από τον Hanban σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσει καλύτερα τους μαθητές της κινεζικής γλώσσας. Η δοκιμασία είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών από εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας, της γλωσσολογίας, της ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής μέτρησης. Η νέα δοκιμή HSK συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του αρχικού HSK, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πρόσφατες τάσεις στην κατάρτιση της κινεζικής γλώσσας, πραγματοποιώντας έρευνες και αξιοποιώντας τα τελευταία ευρήματα στις διεθνείς γλωσσικές δοκιμές.

Scroll to Top